Wat kost een behandeling?

 
 

Algemeen

Geestelijke gezondheidszorg is in Nederland verzekerde zorg. Wel is bij de aanmelding altijd een verwijzing nodig van een huisarts, bedrijfsarts, of medisch specialist. Een doorverwijzing kan ook gedaan worden door een BIG geregistreerd collega zoals GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. In het BIG register (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) van de overheid staan alle zorgverleners opgenomen die bevoegd en bekwaam zijn om patiënten te behandelen.

Niet alle klachten behoren tot de verzekerde zorg. Zo worden aanpassingsstoornissen, relatie- en werkgerelateerde problematiek niet vergoed als er niet tegelijkertijd sprake is van een andere (vergoede) diagnose. 

De zorgverzekering vergoedt dus de behandeling als de kosten onder verzekerde zorg vallen en wanneer u een geldige verwijzing heeft. Met ingang van 1 januari 2022 is binnen de geestelijke gezondheidszorg het Zorgprestatiemodel (‘ZPM’) als financieringssysteem ingevoerd. Met dit financieringssysteem worden de kosten van de behandeling voor de patiënt inzichtelijker. Er wordt maandelijks gefactureerd bij de zorgverzekeraar en de patiënt kan zien of het ging om afspraken voor diagnostiek of voor behandeling.

De hoogte van de tarieven van de verschillende type consulten wordt vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De setting waarin een behandelaar werkzaam is (vrijgevestigd of in een instelling), het BIG beroep van de behandelaar, het type consult en de tijdsduur bepalen het tarief. Verzekerde zorg kan worden geleverd door behandelaren met contracten met verzekeraars of zonder contracten met verzekeraars (gecontracteerd versus ongecontracteerd). Bij de Biltse-PP psychologen zijn zowel gecontracteerde als ongecontracteerde psychologen/psychotherapeuten aangesloten. Informatie daarover is op de individuele websites te vinden.

Bij verzekerde, gecontracteerde zorg wordt de declaratie door de behandelaar direct naar de verzekeraar gestuurd. In het geval van verzekerde ongecontracteerde zorg, stuurt de behandelaar de factuur naar de cliënt. De cliënt betaalt de factuur aan diens behandelaar en stuurt deze zelf naar de zorgverzekering. De ziektekostenverzekeraar verrekent altijd het eigen risico, dit geldt dus bij gecontracteerde én ongecontracteerde zorg. Dit eigen risico bedraagt in 2024 minimaal € 385,-, tenzij iemand heeft gekozen voor een hoger eigen risico.

In het geval van ongecontracteerde zorg is het afhankelijk van de polis die een cliënt met de zorgverzekeraar heeft afgesloten, hoe hoog het percentage is dat wordt vergoed van de factuur. Dit percentage varieert tussen de 60%-100% (naturapolis of restitutiepolis). Daarbij is het ook van belang of de zorgverzekeraar het NZa tarief vergoedt of het ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. In geval van ongecontracteerde zorg kunt u op de website www.contractvrijepsycholoog.nl opzoeken, hoeveel de zorgverzekeraar vergoedt. Neem voor de zekerheid vooraf contact op met de verzekeraar, om nare verrassingen achteraf te voorkomen.
 
 

Jeugd

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg. Dit betekent dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor voldoende zorgaanbod en voor de financiering van de zorg (zowel binnen de BGGZ als binnen de SGGZ) voor kinderen tot 18 jaar en hun ouders. Wanneer een gemeente de specifieke hulp niet kan bieden kan er een aanvraag worden ingediend voor een beschikking zodat de hulp elders gegeven kan worden.

Om vergoede zorg te kunnen en mogen leveren is het noodzakelijk dat de zorgverlener een overeenkomst heeft afgesloten met de gemeente waarin ouders/kind wonen. U kunt bij de betreffende zorgverlener navragen of deze een overeenkomst heeft met de gemeente waarin u en/of uw kind wonen om voor vergoeding van de kosten in aanmerking te komen. Middels een verwijzing van het Centrum voor Jeugd & Gezin / Jeugdteam of via een verwijzing van de huisarts kan de zorg aan uw kind worden vergoed.